Bộ lọc khí nén Gardner Denver

Bộ lọc khí nén là thành phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng khí cho hệ thống khí nén.
Nhằm cung cấp khí nén có chất lượng hiệu quả trong sản xuất là yếu tố hàng đầu của các nhà quản lý công nghiệp trong các ngành ứng dụng rộng rãi của khí nén.